Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

 • de fiscale status
 • de contactgegevens
 • het bestuur
 • het beloningsbeleid
 • de doelstelling en het beleidsplan
 • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: rhijnvis@icloud.com

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

De doelstelling en het beleidsplan

Het beleid ten aanzien van het pinetum is gebaseerd op de statutaire doelstelling van de stichting, die bepaalt dat de stichting beoogt om de natuurschoon- en wetenschappelijke waarde van het pinetum, in stand te houden. Uitgaand van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren. Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van een uitgevoerde bemonstering en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2023

In 2022 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten:

 

 • De droogtes in de laatste jaren hebben aangetoond hoe kwetsbaar het pinetum kan zijn voor een minder dan optimale besproeïng. De kwaliteit van het sproeiwater heeft voor een gebrekkige absorptie van nutriënten gezorgd. In 2021 is gepoogd hier in verbetering te vinden door het rond de boomspiegels aanbrengen van 68 kubieke meter Vivimus. In 2022 werd een nieuwe waterlaag aangeboord, waarin minder ijzer werd aangetroffen. Hierop zijn twee pompen geïnstaleerd. Hoewel dit systeem meer arbeid vergt lijkt het de kwaliteit van de besproeïng ten goede te komen. In 2023 zijnalle (±40) aansluitkranen vernieuwd.

 • De collectie bleef redelijk op peil, maar de Zoeklijst van het pinetum beslaat nog steeds 2 A4-tjes. 

 • Een geconcentreerde zoekactie heeft er toe geleid dat zo’n veertig nieuwe boompjes konden worden aangeschaft danwel voor het pinetum konden worden gereserveerd.

 • Het aantal vrijwilligers nam iets toe (7), maar even verheugend is de goede sfeer waarin het onderhoud plaats vond.

 • Het aantal bezoekers is in bescheiden mate toegenomen mede dankzij een aantal publicaties in landelijk bladen. De QR code leverde €650 op.

 • De jaarlijkse bemonstering van de grond heeft opnieuw aangetoond dat de consequente bemesting bemoedigende resultaten oplevert, zij het extra giften van organisch materiaal (compost) gewenst blijven.

 • Ingevoerd is een “Maai-mei-niet” beleid, waarbij in de maanden mei en juni niet gemaaid wordt teneinde de bloemenpracht in het pinetum te stimuleren.

 

De financiële verantwoording

Balans 2023

 ActivaPassiva
Materiele vaste activa€ 15.162  
Liquiditeiten€ 23,320 
   
Eigen vermogen € 35,482
Vreemd vermogen € 3,000
Totaal€ 38,482€ 38,482

 

 

Verlies en winstrekening 2023

Onderhoud

€ 1,925

Donaties en Rondleidingen

€ 13,216

Machinekosten

€ 1,474

Rente

€ 125

Kantoorkosten

€ 584 

Saldo winst / verlies

 -€ 511

Belastingen      

€ 71

 

 

PR/Contributies

€ 237

 

 

Onderhoudsmateriaal

€ 6,280

 

 

Plantmateriaal

€ 585

  
Afschrijvingen€ 1.674  

 

€ 12,830

 

€ 12,830

 

Het saldo wordt ten lasten gebracht van de algemene reserve.