Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

 • de fiscale status
 • de contactgegevens
 • het bestuur
 • het beloningsbeleid
 • het beleidsplan
 • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

De stichting heeft de volgende adresgegevens:

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: feithvorden@planet.nl

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             De heer A.T. van de Kamer

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

Het beleidsplan

Uitgaande van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren.

Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van analyses van het BLGG en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2017

In 2017 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten plaats:

 • In 2017 vonden twee Rondgangen plaats waarbij samen met experts een lijst opgemaakt werd van te verwijderen exemplaren en griffels genomen werden van bomen die op termijn gedund zouden moeten worden.
 • Veel steun werd weer ondervonden van vrijwilligers waardoor het aanzicht van het pinetum verder verfraaid kon worden.
 • Met name door de weersomstandigheden in het vroege voorjaar is er nog al wat schade ondervonden onder de Juniperus.  Het bleek moeilijk om elders gelijksoortige bomen te vinden waardoor een beroep gedaan moest worden op hetgeen in de kwekerij in voorraad was.
 • Het pinetum heeft veel steun ondervonden van de heren van de Kamer en Hengeveld.  Hun adviezen en actieve bijdragen bij de in stand houding van de collectie waren van onschatbare waarde.
 • Het pinetum blijft een bijzondere plaats houden binnen de Vordense samenleving getuige het bezoek van Burgemeester M. Besselink van Bronckhorst aan het pinetum, de prominente rol van het pinetum in de film Ode aan Vorden en de plaats die het pinetum bood aan een aantal evenementen waaronder een mid-winter wandeling met winterhoornblazers. 

 

De financiële verantwoording

Hieronder volgt het exploitatie overzicht over het jaar 2017:

 

Onderhoud

€ 2.649

Donaties en Rondleidingen

€ 243

Machinekosten

€ 616

Rente

€ 101

Kantoorkosten

-€ 97 

Eenmalige subsidies nieuwe maaimachine

 € 3.100

Belastingen      

€ 59

 

 

PR/Contributies

€ 461

 

 

Onderhoudsmateriaal

€ 1.116

 

 

Afschrijvingen

€ 2.453

Saldo verlies

€ 3.875

 

€ 7.319

 

€ 7.319

 

De € 3.100,- aan subsidies betreffen de bijdragen in de kosten van een nieuwe maaimachine van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Zonder genoemde eenmalige subsidies zou in het jaar 2016 een verlies geleden zijn van circa € 7.000.

Het negatieve saldo wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve.

 

Ten behoeve van de bemesting van de collectie ontvingen wij een genereuze bijdrage in natura van DCM Nederland B.V.