Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

  • de fiscale status
  • de contactgegevens
  • het bestuur
  • het beloningsbeleid
  • de doelstelling en het beleidsplan
  • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
  • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: rhijnvis@icloud.com

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             De heer A.T. van de Kamer

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

De doelstelling en het beleidsplan

Het beleid ten aanzien van het pinetum is gebaseerd op de statutaire doelstelling van de stichting, die bepaalt dat de stichting beoogt om de natuurschoon- en wetenschappelijke waarde van het pinetum, in stand moet houden. Uitgaand van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren. Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van analyses van het BLGG en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2019

In 2019 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten:

 

  • De zeer warme zomer van 2019 heeft veel geëist van de sproeiinstallatie. Gedurende vele avonden werd de pomp om 22.00 uur aan- en op 06. 00 uur uitgezet.  Het gevolg is geweest dat het pinetum de droogte goed heeft doorstaan, zij het dat het ijzer in het water een licht bruine aanslag op een aantal bomen heeft achtergelaten.
  • In 2019 heeft het Coniferenconcert een volle kerk in Vorden laten zien met een netto opbrengst van €2.668.
  • Een absoluut hoogtepunt in het jaar 2019 was de toekenning door de Nederlands Dendrologische Vereniging van de ereplaquette voor de kwaliteit van en zorg voor de unieke collectie die in het pinetum bijeengebracht is.  Bestuur en medewerkers van het pinetum beschouwen deze onverwachte toekenning als een erkenning voor het intensieve werk dat verricht wordt voor het in stand houden van de integriteit van de collectie en het niet aflatende onderhoud van het park.

 

De financiële verantwoording

Balans 2019

 ActivaPassiva
Materiele vaste activa€ 22.107  
Liquiditeiten€ 26.314 
   
Eigen vermogen € 43.381
Vreemd vermogen € 5.040
Totaal€ 48.421€ 48.421

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies en winstrekening 2019:

Onderhoud

€ 2.665

Donaties en Rondleidingen

€ 7.305

Machinekosten

€ 2.714

Rondleidingen

€ 365

Kantoorkosten

€ 876 

Coniferenconcert

€ 2.668

Belastingen      

€ 69

Verkoop materiele vaste activa

€ 3.000

PR/Contributies

€ 461

Rente

€ 6

Onderhoudsmateriaal

€ 582

 

 

Plantmateriaal

€ 262

Saldo verlies

€3.230

Afschrijvingen€ 8.945  

 

€ 16.574

 

€ 16.574

 

Het negatieve saldo wordt ten lasten gebracht van de algemene reserve.

 

Ten behoeve van de bemesting van de collectie ontvingen wij een genereuze bijdrage in natura van DCM Nederland B.V.