Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

 • de fiscale status
 • de contactgegevens
 • het bestuur
 • het beloningsbeleid
 • het beleidsplan
 • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

De stichting heeft de volgende adresgegevens:

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: feithvorden@planet.nl

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             De heer A.T. van de Kamer

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

Het beleidsplan

Uitgaande van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren.

Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van analyses van het BLGG en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2016

In 2016 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten plaats:

 • De hele collectie is geïnspecteerd op juistheid van bebording en benaming;
 • Het nieuw bebording-/catalogiseringsysteem werd vervolmaakt, waarbij de naambordjes vervangen zijn door nummerbordjes die per getal worden samengesteld;
 • In numerieke zin kon de collectie in stand gehouden worden;
 • In 2016 werd wederom het Coniferen Concert in de kerk in Vorden georganiseerd. Dit was een groot succes,zowel artistiek als financieel;
 • Tegen het eind van het seizoen is de maaimachine Husqvarna Rider Prolex 21 AWD vervangen, waarbij de aanschafkosten van een gelijkwaardige machine geheel gedekt konden worden door giften van derden (zie hieronder);
 • Ook in 2016 moest geconstateerd worden hoe dankbaar het Pinetum moet zijn voor de steun van de vaste vrijwilligers.

 

De financiële verantwoording

Hieronder volgt het exploitatie overzicht over het jaar 2016:

 

Onderhoud

€ 2.685

Donaties en Rondleidingen

€ 1.480

Machinekosten

€ 688

Rente

€ 241

Kantoorkosten

€ 502

Eenmalige subsidies nieuwe maaimachine

 € 9.000

Belastingen      

€ 60

Omzet coniferenconcert

€ 2.129

PR/Contributies

€ 538

Verkoop oude maaimachine

€ 1.527

Onderhoudsmateriaal

€ 415

 

 

Afschrijvingen

€ 2.949

Saldo winst

– € 6.540

 

€ 7.837

 

€ 7.837

 

De € 9.000,- aan subsidies betreffen de bijdragen in de kosten van een nieuwe maaimachine zoals die ultimo 2016 ontvangen waren van de Gravin van Bylandt Stichting en de Stichting Cultureel Erfgoed Geslacht Feith. Toezeggingen in dit verband waren tevens ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Zonder genoemde eenmalige subsidies zou in het jaar 2016 een verlies geleden zijn van circa € 2.500.

Het positieve saldo wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve.

 

Ten behoeve van de bemesting van de collectie ontvingen wij een genereuze bijdrage in natura van DCM Nederland B.V.