Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

 • de fiscale status
 • de contactgegevens
 • het bestuur
 • het beloningsbeleid
 • de doelstelling en het beleidsplan
 • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: rhijnvis@icloud.com

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             De heer A.T. van de Kamer

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

De doelstelling en het beleidsplan

Het beleid ten aanzien van het pinetum is gebaseerd op de statutaire doelstelling van de stichting, die bepaalt dat de stichting beoogt om de natuurschoon- en wetenschappelijke waarde van het pinetum, in stand moet houden. Uitgaand van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren. Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van analyses van het BLGG en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2020

In 2020 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten:

 

 • In 2020 werden aan de vier exemplaren van de Wollemia nobilis definitieve plaatsen in het pinetum gegeven.  Hierdoor zullen zij niet meer in de winter naar de kas verhuizen.  Een electriciteitsvoorziening is naar de nieuwe plek aangelegd zodat de bomen een extra bescherming krijgen tegen eventuele vrieskou.  De bomen zijn immers niet winterhard.
 • Als gevolg van de beperkingen in het kader van de corona pandemie heeft het pinetum minder groepen mogen verwelkomen.  Het aantal individuele bezoekers nam daarentegen toe.
 • Een structureel probleem doet zich sinds kort voor door de intensivering van de beregening gedurende de droge zomers: het sproeiwater is sterk ijzerhoudend met als gevolg dat niet alleen een verkleuring op de bomen te zien is, maar dat ook de absorptie van nutriënten in de bodem wordt aangetast.
 • In het najaar zijn een tiental bomen geruimd die de droogte niet hadden overleefd.
 • De bestrijding van de droogte en de verbetering van het sproeiwater krijgen in de toekomst een toenemende prioriteit

 

De financiële verantwoording

Balans 2020

 ActivaPassiva
Materiele vaste activa€ 20.433  
Liquiditeiten€ 34.494 
   
Eigen vermogen € 39.147
Vreemd vermogen € 15.780
Totaal€ 54.927€ 54.927

 

Verlies en winstrekening 2020:

Onderhoud

€ 5.615

Donaties en Rondleidingen

€ 6.297

Machinekosten

€ 198

Rondleidingen

€ 70

Kantoorkosten

€ 53 

Saldo verlies

€ 4.142

Belastingen      

€ 69

 

 

PR/Contributies

€ 684

 

 

Onderhoudsmateriaal

€ 2.216

 

 

Plantmateriaal

€ 0

  
Afschrijvingen€ 1.674  

 

€ 10.509

 

€ 10.509

 

Het negatieve saldo wordt ten lasten gebracht van de algemene reserve.

 

Ten behoeve van de bemesting van de collectie ontvingen wij een genereuze bijdrage in natura van DCM Nederland B.V.