Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

 • de fiscale status
 • de contactgegevens
 • het bestuur
 • het beloningsbeleid
 • de doelstelling en het beleidsplan
 • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: rhijnvis@icloud.com

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             De heer A.T. van de Kamer

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

De doelstelling en het beleidsplan

Het beleid ten aanzien van het pinetum is gebaseerd op de statutaire doelstelling van de stichting, die bepaalt dat de stichting beoogt om de natuurschoon- en wetenschappelijke waarde van het pinetum, in stand moet houden. Uitgaand van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren. Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van een uitgevoerde bemonstering en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2021

In 2021 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten:

 

 • In 2021 werd ten behoeve van de Wollemia nobilis (niet winterhard) een mobiel kastje gebouwd, waarbinnen de temperatuur geregeld wordt door middel van een thermosstaat.
 • Als gevolg van de beperkingen in het kader van de corona pandemie heeft het pinetum minder groepen mogen verwelkomen waar tegenover staat dat het aantal individuele bezoekers sterk toenam.  De installatie van een QR code op het grote entréehek heeft daarbij gezorgd voor een interessante toename in de bezoeker-donaties.

 • De droogtes in de jaren 2020 en 2021 hebben aangetoond hoe kwetsbaar het pinetum kan zijn voor een minder dan optimale besproeiïng.  De kwalitieit van het sproeiwater heeft voor een gebrekkinge absorptie van nutriënten gezorgd.  In 2021 is gepoogd hier in verbetering te vinden door het rond de boomspiegels aanbrengen van 68 kubieke meter Vivimus.  Dit door DCM aangeleverde produkt werd geheel gefinancierd door twee  donaties.

 • De collectie bleef redelijk op peil, maar op de Zoeklijst van het pinetum figureren nog steeds 58 namen.

 

De financiële verantwoording

Balans 2021

 ActivaPassiva
Materiele vaste activa€ 18.509  
Liquiditeiten€ 27.755 
   
Eigen vermogen € 34.744
Vreemd vermogen € 11.520
Totaal€ 46.264€ 46.264

 

Verlies en winstrekening 2020:

Onderhoud

€ 3.420

Donaties en Rondleidingen

€ 7.189

Machinekosten

€ 2.475

Eenmalige subsidie

€ 5.404

Kantoorkosten

€ 228 

Saldo verlies

€ 4.414

Belastingen      

€ 68

 

 

PR/Contributies

€ 643

 

 

Onderhoudsmateriaal

€ 8.249

 

 

Plantmateriaal

€ 0

  
Afschrijvingen€ 1.924  

 

€ 17.007

 

€ 17.007

 

Het negatieve saldo wordt ten lasten gebracht van de algemene reserve.

 

Ten behoeve van de bemesting van de collectie ontvingen wij een genereuze bijdrage in natura van DCM Nederland B.V.